புனித அன்னம்மாள் ஆலயம், இரஜகை

St. Annes Church, Rajakai
  • slider-img-04

    புனித அன்னம்மாள் ஆலயம், இரஜகை


    கோடி அற்புதர் புனித அந்தோணியார் ஆலய திருவிழா 2020 திருக்கொடியேற்றம் 16.02.2020 பெருவிழா 25.02.2020

    Read More...
    Click Here for Live telecast

Upcoming Event

கோடி அற்புதர் புனித அந்தோணியார் ஆலய திருவிழா 2020

16-02-2020 to 25-02-2020