புனித அன்னம்மாள் ஆலயம், இரஜகை

St. Annes Church, Rajakai

வருங்கால நிகழ்வு

புனித அன்னம்மாள் ஆலய திருவிழா 2020

17 July 2020 to 26 July 2020

days
hours
minutes
seconds